Aktualności

Diament Forbesa

Niesamowite wieści! Zdobyliśmy prestiżowy "Diament Forbesa"!W rankingu, który wyróżnia najbardziej dynamiczne i innowacyjne firmy w Polsce, Szpakmed osiągnął fenomenalne 6 miejsce w województwie śląskim oraz na 28 arenie ogólnokrajowej!   Składamy gorące podziękowania dla niezawodnych pracowników, których zaangażowanie i pasja wpłynęły na najwyższą jakość opieki nad zdrowiem pacjentów - klucz do naszego sukcesu!   Jest to niezwykłe wyróżnienie, gdyż pochodzi od tak prestiżowego źródła jak Forbes. To inspiruje nas do jeszcze większego rozwoju Grupy Szpakmed i poszerzania naszej działalności!     Niezmiernie dumni z tego osiągnięcia, chcemy podzielić się tą niesamowitą wiadomością z Wami! Serdecznie dziękujemy za zaufanie i wsparcie! Wspólnie tworzymy historię sukcesu!
Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 1/2023

  Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane w ramach złożonego przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ (POIS.11.03.00-00-0074/22) - Nabór nr 1/POZ2- REACT/2022”. Zamawiający Szpakmed Sp. z o.o.ul. Szpaków 33, 41-705 Ruda ŚląskaNIP 6412528558REGON 242935565   1. Przedmiot i opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych sprzętów:  Komputery stacjonarne all in one – 26 sztuk: Procesor              AMD Ryzen™ 5 5625U (6 rdzenie, 12 wątków, 2.30-4.30 GHz, 19 MB cache) Wielkość pamięci RAM [GB] 16 GB (DDR4, 3200MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 32 GB Dysk SSD M.2 PCIe 500 GB Typ ekranu Matowy, LED, WVA Przekątna ekranu 23" Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) Jasność matrycy 250 cd/m² Karta graficzna AMD Radeon™ Graphics Kamera internetowa 2.1 Mpix Łączność Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth Złącza USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI in - 1 szt. HDMI out - 1 szt. Czytnik kart pamięci - 1 szt. DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro lub 10 Pro Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) Waga Max 6kg Zabezpieczenia Szyfrowanie TPM Kamera z wbudowaną zaślepką Dodatki Zasilacz, myszka, klawiatura Gwarancja Min. 2 lata   Dostawca może zaproponować urządzenie o lepszych parametrach technicznych niż zaprezentowane, a parametry należy traktować jako minimalne.   Skrócony opis przedmiotu zamówienia - Parametry i ilości jak powyżejZamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia:- kompletny- gotowy do pracy bezpośrednio po dostawie- posiadający wszelką dokumentację i certyfikaty wymagane przepisami prawa- wolny od wad technicznych i prawnych, Wykonawca dostarczy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego własnym transportem oraz zorganizuje rozładunek na swój koszt, odpowiedzialność i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całego asortymentu do oddziału firmy Szpakmed Sp. z o.o.ul. Szpaków 33, 41-705 Ruda Śląska.   Harmonogram i przybliżone terminy realizacji zamówienia:Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym z wybranym Oferentem i wykazany w umowie zawartej między Stronami. Zastrzega się jednak, iż ostateczny termin dostawy urządzenia nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia podpisania umowy   Warunki udziału w postępowaniu:1) W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczonena formularzu oferty;b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia – za spełnienie warunku zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty; d) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – za spełnienie warunkuZamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty.   2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.   3) Oferta musi zawierać:a) dane oferenta;b) cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT;c) okres gwarancji w latach;d) termin wykonania zamówienia w miesiącach; e) termin ważności oferty;f) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych;g) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.   4) Oferty niekompletne lub niespełniające wymagań określonych powyżej zostaną odrzucone.   Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:   Kryteria oceny ofert:1) Cena – cena ryczałtowa w PLN za dostarczenie poszczególnych sprzętówWybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:1. Cena brutto: Waga 100%Opis sposobu przyznawania punktacji1. Cena brutto:Ilość punktów dla oferty porównywanej = (cena najniższa spośród złożonych nieodrzuconychofert / cena z oferty porównywanej) x 100   1) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.   2) Minimalny wymagany okres gwarancji: jak w punkcie powyżej   Sposób wyboru Wykonawcy:   1)Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę w wyniku oceny kryterium ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów.2) Rozstrzygnięcie wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę oraz zostaną upublicznione na stronie www.szpakmed.pl   Miejsce, sposób i termin składania ofert:   1) Miejsce i sposób składania ofert: za pośrednictwem ogłoszenia na stronie www.szpakmed.pl , oferty należy przesłać na adres email dagmara.cyba@szpakmed.pl2) Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i oceniane.3) Termin składania ofert: 19.04.2023 18:00 4) Oferta musi zostać wypełniona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Oferty niewypełnione będą odrzucane. Każdą stronę oferty należy parafować.5) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.   Informacje dotyczące oceny spełniania warunków i wykluczenia: 1) Każdą ofertę niespełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym) odrzuca się.2) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie złożonych dokumentów. 3) W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.4) Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5 zapytania ofertowego albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony a jego oferta odrzucona.   Postanowienia końcowe: 1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.2) Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu. 3) Osobami uprawnioną do kontaktów z Oferentami są:a) w sprawach merytorycznych oraz formalnych: Cyba Dagmara nr tel. 510 189 9514) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami.   Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy: 1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;   2) w zakresie terminu w przypadku:a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awariib) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia;   3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;4. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, wydłużenia terminu wykonania prac, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 5. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Czytaj dalej

Witamy Kochłowice!

Z dumą informujemy, iż otworzyliśmy dla Państwa Poradnię Medycyny Rodzinnej Szpakmed - Kochłowice!Placówka posiada kontrakt z NFZ dla specjalizacji: Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dzieci i dorosłych Ginekologia i położnictwo Stomatologia Aby zapisać się do Poradni Rodzinnych Szpakmed wystarczy przyjść do rejestracji lub zadzwonić i złożyć deklarację telefonicznie. Proces składania deklaracji POZ trwa mniej niż pięć minut po czym od razu można korzystać z naszej bezpłatnej opieki medycznej Do zobaczenia!
Czytaj dalej

Szczepienia przeciwko COVID-19

Informujemy, iż uruchomiliśmy zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19.  Aby zapisać się na listę oczekujących należy zadzwonić pod numer (32)308-00-81 lub wysłać wiadomość e-mail na adres szczepienia@szpakmed.pl zawierającą imię, nazwisko, oraz telefon kontaktowy.   Najważniejsze informacje:   - Szczepienie jest bezpłatne.   - Szczepienie dla mieszkańców Rudy Śląskiej i okolic odbywać się będzie w poradniach Szpakmed w dzielnicach Ruda 1, Godula oraz Bykowina - Szczepienia poszczególnych grup wiekowych odbywać się będą zgodnie z harmonogramem Ministerstwa Zdrowia, według kolejności zgłoszeń. - Pacjenci którzy nie są zapisani do naszych poradni również mogą skorzystać z bezpłatnego szczepienia.   Pozdrawiamy!
Czytaj dalej

#zostańwdomu #jesteśmyprzyTobie

Kochani Pacjenci! Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, iż w dobie pandemii Państwa kontakty z lekarzami są mocno ograniczone. Wiemy również, iż poważne choroby które trapiły każdego z nas, nagle nie ustąpiły. Dlatego intensywnie szukaliśmy sposobu, w jaki możemy zapewnić Państwu ciągłość profesjonalnej opieki lekarskiej mimo zagrożenia epidemiologicznego. Dziś z wielką dumą ogłaszamy, iż w trosce o wasze zdrowie i bezpieczeństwo, stworzyliśmy Mobilną Poradnię Medycyny Rodzinnej Szpakmed - zaawansowany pojazd diagnostyczny, wyposażony w specjalistyczną aparaturę medyczną. Od teraz, wszyscy nasi Pacjenci zostali objęci opieką naszego wyjazdowego zespołu medycznego.     MOBILNA PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ SZPAKMED Jeśli podczas telekonsultacji lekarskiej, stwierdzimy konieczność wizyty bezpośredniej lub wykonania badań diagnostycznych, wyślemy pod Państwa dom lekarza w Mobilnej Poradni Medycyny Rodzinnej Szpakmed. Nasz pojazd, wyposażony jest we wszystkie potrzebne narzędzia diagnostyczne, dokładnie takie, jak w naszych stacjonarnych placówkach.   Kogo obejmuje opieka? Mobilna Poradnia Medycyny Rodzinnej Szpakmed wyjeżdża do wszystkich Pacjentów zapisanych do Poradni Rodzinnych Szpakmed. Wizyty są oczywiście bezpłatne.   W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo wizyt? Pojazd został skonstruowany w taki sposób, że Pacjent znajduje się w nim w oddzielnej, szczelnej strefie z niezależnym systemem wentylacji. Dzięki zastosowaniu szyby plexi, zdalnego stetoskopu oraz rękawic inkubatorowych, powietrze pomiędzy strefą Pacjenta a lekarzem jest skutecznie oddzielone. Po każdej wizycie, w strefie Pacjenta uruchamiany jest ozonator, który skutecznie eliminuje wszystkie wirusy i bakterie.   Uwaga! Nasz pojazd nie służy do badania Pacjentów z podejrzeniem epidemiologicznym czy pobierania wymazów. Mobilna Poradnia Medycyny Rodzinnej Szpakmed została stworzona z myślą o wszystkich Pacjentach wymagających kompleksowej diagnostyki lekarskiej w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.     Nie udałoby nam się wdrożyć w życie naszej wizji, gdyby nie wspaniali ludzie, którzy od początku uczestniczyli w naszym projekcie. Pragniemy podziękować firmom @JAKUBIEC oraz @ZPMKUŚ, za finansowe wsparcie projektu. Dziękujemy również firmom @RPMotocar oraz @GIGA studio reklamy za kreatywność, wiele godzin ciężkiej pracy i zaangażowanie, dzięki któremu powstał nasz pojazd. Jesteście prawdziwymi bohaterami. Dziękujemy! #zostańwdomu #jesteśmyprzyTobie #mobilnyPOZ
Czytaj dalej

Orły Medycyny roku 2018

Z dumą informujemy, iż Poradnia Medycyny Rodzinnej Szpakmed - Godula została laureatem Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Medycyny. To już drugie tak duże wyróżnienie jakie nas spotkało w tak krótkim czasie.   Teraz, to wyróżnienie jest o tyle większe, że konkurowaliśmy z placówkami z całej Polski. Komisja konkursowa badała poziom zadowolenia naszych pacjentów z jakości świadczonych przez nas usług, a dzięki Państwa opioniom, otrzymaliśmy ocenę 9,6/10 co oznacza, że wyprzedziliśmy ponad 172 tysiące placówek medycznych z całego kraju!   Dziękujemy Państwu z całego serca, Wasze wsprcie bardzo motywuje nas do tego, aby w dalszym ciągu udowadniać, że Medycyna Rodzinna może być przyjazna i nowoczesna.   Do zobaczenia! Zespół Szpakmed Godula :)
Czytaj dalej

Neurologopeda

Miło nam poinformować, że neurologopeda Anna Walczyk-Paciuch rozpoczyna pracę w nowo powstałej poradni logopedycznej przy ulicy Karola Goduli 34 (naprzeciw szpitala miejskiego).   Nasz specjalista zajmuje się wczesną, kompleksową diagnozą, stymulacją i terapią logopedyczną dzieci od wieku niemowlęcego, młodzieży oraz dorosłych. Na diagnozę i terapię zapraszamy:• zagrożonych autyzmem,• z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym pacjentów z zespołem Aspergera,• z zespołem Downa,• z rozszczepami wargi, podniebienia,• z wadą słuchu,• z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,• z alalią,• z wadami mowy,• z problemami w płynności mowy, w tym jąkanie, zbyt szybkie tempo mowy. Z zajęć mogą korzystać osoby z zaburzeniami mowy powstałymi w wyniku:• wylewu,• udaru,• wypadku,• chorób otępiennych,• innej choroby,• o nieznanej etiologii. Wizyty w Poradni Neurologopedycznej Szpakmed Godula realizowane wyłącznie w ramach wizyt komercyjnych. Terminy wizyt rezerwować można pod numerem (32) 308-00-81 Zapraszamy!
Czytaj dalej

Dziękujemy!

Szanowni Pacjenci - D Z I Ę K U J E M Y ! Jesteście wspaniali! Dzięki Wam Poradnia Medycyny Rodzinnej Szpakmed Godula została najdynamiczniej rozwijającą się placówką w regionie. Obiecujemy, że zrobimy wszystko aby nie zawieść powierzonego zaufania i udowodnić, że warto było powierzyć nam opiekę nad Waszym zdrowiem   Przypominamy:Wizyty w Poradni Medycyny Rodzinnej są całkowicie bezpłatne - realizujemy je wyłącznie w ramach kontraktu z NFZ. Zapraszamy do składania deklaracji! Poradnia Medycyny Rodzinnej Szpakmed - Oddział GodulaUl. Karola Goduli 34 (naprzeciw szpitala miejskiego)41-703 Ruda Śląska Tel: (32) 308-00-81www.szpakmed.pl Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 19:00 Do zobaczenia!
Czytaj dalej

Źle dopasowani..

Czym jest niepłodność immunologiczna? Niepłodność immunologiczna to coraz częstszy problem wśród par starających się o dziecko. Wczesna diagnostyka i dobrze dobrana terapia zwiększają jednak szanse na ciążę. Na czym polega niepłodność immunologiczna, jak się ją diagnozuje, jak długo trwa leczenie i jak choroba wpływa na skuteczność takich metod leczenia jak in vitro – na te i wiele innych pytań odpowiada dr Iwona Janosz. Układ immunologiczny powinien chronić nasz organizm przez chorobami, wirusami, bakteriami – wszystkim, co może spowodować, że stanie mu się krzywda. Kiedy nasz osobisty „obrońca” zamiast nas wspierać, zwraca się przeciwko nam i utrudnia albo wręcz uniemożliwia zajście w ciążę, wówczas mamy do czynienia z immunologiczną przyczyną niepłodności. O niepłodności immunologicznej rozmawiamy z dr Iwoną Janosz, która w Centrum Medycznym Angelius Provita prowadzi diagnostykę immunologiczną poronień nawykowych, konsultuje wyniki immunologiczne u par dotkniętych immunologiczną przyczyną niepłodności oraz dobiera i koordynuje proces leczenia pacjentów.  Szacuje się, że około 6-12 procent przypadków niepłodności może mieć podłoże immunologiczne. Jak często diagnozuje się ten typ choroby i w jakim wieku może się pojawić niepłodność immunologiczna? O niepłodności immunologicznej mówimy, gdy organizm kobiety lub mężczyzny produkuje przeciwciała przeciwko komórkom biorącym udział w zapłodnieniu. Często wtedy dochodzi do ich uszkodzenia. Czasem zdarza się również, że kobieta wytwarza przeciwciała przeciw nasieniu mężczyzny i naturalne poczęcie również nie jest wtedy możliwe. Niepłodność immunologiczna może wystąpić w każdym wieku zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Etiologia immunologiczna to jedna z wielu przyczyn niepłodności, rzeczywiście szacuje się, że jest powodem braku ciąży u około 10 procent bezdzietnych par. Dokładne szacunki nie są jednak możliwe, bowiem w Polsce nie ma odpowiednich danych epidemiologicznych. Czy można mówić, że jest to choroba wrodzona/genetyczna – czy jednak z jakiegoś powodu ją nabywamy? Każdy człowiek rodzi się z zaprogramowanym „garniturem immunologicznym” zawierającym określone rodzaje przeciwciał skierowane przeciwko konkretnym antygenom. Ta część wrodzona układu immunologicznego jest aktywna już od narodzin i jest niespecyficzna wobec obcych antygenów. Do niej należą między innymi komórki NK („natural killer”), które jako pierwsze rozpoznają i niszczą obce komórki. Czasami może zdarzyć się tak, że są one skierowane przeciwko antygenom partnera, wtedy mamy do czynienia z niepłodnością immunologiczną. Istnieje także pojęcie odpowiedzi immunologicznej nabytej – w takim przypadku komórki układu immunologicznego „uczą się” rozpoznawać i niszczyć obce komórki. Można więc powiedzieć, że jest to choroba mająca tło zarówno wrodzone, jak i nabyte. Trudno uwierzyć, że organizm kobiety, zwłaszcza w wieku rozrodczym, może traktować próbę zapłodnienia oraz plemniki jako intruzów i wytwarzać reakcję obronną. Niepłodność immunologiczna to niezwykle złożony proces i trudno go zdefiniować w kilku zdaniach. Obrazowo można powiedzieć, że w takich przypadkach organizm wytwarza  specyficzne przeciwciała uszkadzające i zwalczające komórki biorące udział w zapłodnieniu – mogą to być przeciwciała skierowane przeciwko  komórkom osłonki pęcherzyka jajnikowego lub otoczce przejrzystej komórki jajowej albo skierowane przeciwko plemnikom. Mogą też być obecne w śluzie szyjkowym tworząc nieprzepuszczalną dla plemników barierę. U mężczyzn niejednokrotnie może dochodzić do produkcji przeciwciał przeciwko komórkom znajdującym się w jądrach lub plemnikom. Jeśli przy opuszczaniu najądrzy plemniki wejdą w kontakt z tymi przeciwciałami, to organizm uruchamia mechanizmy obronne, zwalczając własne plemniki. Czyli mężczyźni też mogą mieć ten typ niepłodności? Na czym polega w przypadku panów – co się dzieje z plemnikiem, który na swojej drodze trafia na wroga, jakim okazuje się komórka rozrodcza kobiety? Niepłodność męska to około 30-35% wszystkich niepłodnych par. Spora grupa z tego odsetka to właśnie niepłodność immunologiczna. W przypadku gdy plemnik napotka na swojej drodze przeciwciało skierowane przeciwko niemu – staje się dla niego antygenem – „wrogiem”. Przeciwciało atakujące plemnik może być pochodzenia własnego (męskiego) – wtedy mówimy o odpowiedzi autoimmunologicznej, lub obcego – partnerki – wtedy mamy do czynienia z odpowiedzią alloimmunologiczną. W obu przypadkach dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia plemnika uniemożliwiającego zapłodnienie. W sytuacji gdy jednak do zapłodnienia dojdzie, to wtedy zwalczany jest zarodek – ponieważ zawiera on w połowie materiał genetyczny od ojca – ale wtedy mówimy już o immunologicznej przyczynie poronienia. Czy jeśli kobieta jest chora – tzn. jej organizm reaguje na plemniki i zwalcza je, to kto powinien się leczyć: kobieta czy mężczyzna? Wydawać by się mogło, że z plemnikami jest coś nie tak, skoro traktowane są jak ciało obce, którego należy się pozbyć? W przypadku gdy przeciwciała atakujące plemniki pochodzą z organizmu kobiety, należy zastosować leczenie nieco modyfikujące jej układ odpornościowy. To skomplikowane leczenie, które może być zastosowane dopiero po wykonaniu szeregu specjalistycznych badań lekarskich. Leczenie polega między innymi na podawaniu leków dożylnie we wlewach kroplowych. Zarówno kompletny panel badań laboratoryjnych, jak i odpowiednie leczenie wdrożone po analizie otrzymanych wyników jest możliwe z naszym ośrodku Angelius Provita. Czy przy tym typie niepłodności istnieje w ogóle możliwość zapłodnienia – tak mechanizmami naturalnymi, jak i za pomocą wsparcia medycznego. A jeśli dochodzi do zapłodnienia – jakie są szanse, że zapłodniona komórka jajowa zacznie normalny podział? W immunologii rozrodu znanych jest wiele przykładów i mechanizmów, które doprowadzają do zapłodnienia (zarówno samoistnie, jak i przy pomocy technik rozrodu wspomaganego) mimo obecności przeciwciał skierowanych przeciwko komórkom biorącym udział w zapłodnieniu. Jednak wtedy istnieje bardzo duże ryzyko poronienia, które następuje najczęściej na wczesnym etapie trwania ciąży. Wśród naszych pacjentek jest bardzo liczna grupa, które straciły niejednokrotnie kilka ciąż z niewyjaśnionych przyczyn, którym udało się pomóc dzięki rozpoznaniu poronień o etiologii immunologicznej i u których wdrożono odpowiednie leczenie.  Jakie są zazwyczaj przyczyny niepłodności immunologicznej i jak się ją diagnozuje. Kto jest w grupie kwalifikującej do wykonania testów immunologicznych? Diagnostyka niepłodności i poronień na tle immunologicznym polega na specjalistycznym badaniu krwi. W surowicy oznacza się stężenie wszystkich typów leukocytów, limfocytów, komórek naturalnej cytrotoksyczności. Oznacza się szczegółowe stężenia przykładowo przeciwciał antyfosfolipidowych, przeciwjądrowych, przeciwplemnikowych. Oznacza się stopień podobieństwa tkankowego rodziców oraz wykonuje wiele testów, w które zaangażowane są  liczne subpopulacje limfocytów. Wszystkie badania można wykonać także w naszym ośrodku Angelius Provita. Do wykonania badań mogą kwalifikować lekarze pracujący w naszym ośrodku, zajmujący się leczeniem niepłodności. Czy to prawda, że kobieta może mieć już dziecko metodą naturalną, a kłopot z układem immunologicznym ujawni się przy staraniach o kolejne? A jeśli tak – to dlaczego tak się dzieje? Tak – niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Przeciwciała atakujące komórki biorące udział w procesie zapłodnienia i odpowiadające za „utrzymanie” wczesnej ciąży, mogą się pojawiać w organizmie kobiety dopiero po jakimś czasie – mówimy wtedy o odpowiedzi nabytej. Poza tym czasem zdarzają się pacjentki, które posiadają już dziecko z innym partnerem – np. z poprzedniego małżeństwa. Mechanizm wytworzenia przeciwciał atakujących komórki rozrodcze dopiero w kolejnej ciąży jest złożony, postaram się go wytłumaczyć na przykładzie poronień o tle immunologicznym. Odpowiedź immunologiczna matki wobec antygenów płodu wynika z faktu, że zarodek ma w połowie antygeny ojca. W ciąży prawidłowej nie dochodzi do reakcji odrzucenia, bowiem produkowane są przeciwciała blokujące, które „ukrywają” obcy antygen, powodując zahamowanie reakcji immunologicznej. Jednak część wytworzonych przeciwciał może przetrwać do kolejnej ciąży, stanowiąc „pamięć immunologiczną” i wtedy się uaktywnić, powodując niepłodność immunologiczną (reakcje na etapie zapłodnienia) lub poronienia nawykowe na tle immunologicznym. Co to są przeciwciała przeciwjądrowe? Przeciwciała przeciwjądrowe są to przeciwciała skierowane przeciwko niektórym składnikom jądra komórkowego, takim jak wybrane białka histonowe, DNA jądrowe, RNA jąderkowe. Mają duże znaczenie w diagnostyce niepłodności immunologicznej i poronień nawykowych, ale także mają znaczenie w diagnostyce niektórych układowych chorób tkanki łącznej – np. toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie skórnomięśniowe czy twardzina uogólniona. Mogą także występować u osób z chorobami skóry takimi jak łuszczyca czy liszaj płaski, w podeszłym wieku, po przeszczepach oraz po stosowaniu niektórych leków. Warto zaznaczyć że około 5% zdrowej populacji posiada przeciwciała przeciwjądrowe w wykrywalnym laboratoryjnie stężeniu. Czy wcześniejsze poronienia mają wpływ na pojawienie się niepłodności immunologicznej? Jak wspomniałam spora grupa poronień, szczególnie nawykowych, ma podłoże immunologiczne. Obecność przeciwciał odpowiedzialnych za straty wczesnych ciąż może być także przyczyną niemożności zajścia w ciążę z tych samych, immunologicznych przyczyn. Te dwa pojęcia są nierozerwalnie związane, niejednokrotnie są to te same pacjentki. Jak wygląda proces leczenia takiej niepłodności i ile trwa – czy chorobę da się w ogóle wyleczyć? Dla par dotkniętych niepłodnością immunologiczną niezwykle ważne jest prawidłowe rozpoznanie. Nie wystarcza stwierdzenie samej immunologicznej przyczyny niepowodzeń. Bardzo istotne jest poznanie konkretnego zaburzenia immunologicznego, które występuje w danym przypadku. Dopiero po wnikliwej analizie szeregu wyników badań laboratoryjnych, po szczegółowych badaniach i rozmowie możliwe jest wdrożenie skutecznego leczenia. Długość leczenia zależy od odpowiedzi układu immunologicznego – u niektórych par następuje już po kilku tygodniach, u innych trwa dłużej. Istnieje oczywiście także grupa chorych u których leczenie nie przynosi spodziewanych efektów. Czy jeśli organizm partnerów traktuje nawzajem swoje komórki rozrodcze jak wroga – czy istnieje szansa, by in vitro się udało? I czy para z tak zdiagnozowaną niepłodnością przechodzi jakiś specjalny tryb przygotowań do metody in vitro? Przed przystąpieniem do procedury in vitro, warto zbadać układ immunologiczny. W przypadku nieprawidłowości, odpowiednie leczenie zwiększa szansę na pozytywny wynik testu ciążowego i zmniejsza ryzyko poronienia w I trymestrze ciąży. U partnerów z zdiagnozowaną niepłodnością immunologiczną procedura przygotowania do in vitro wydłuża się o czas niezbędny do zastosowania leczenia przywracającego odpowiedni status układu immunologicznego.   Odpowiedzi udzieliła dr Iwona Janosz - Lekarz Rudzkiego Centrum Medycznego Szpakmed oraz kliniki Angelius Provita w Katowicach. Źródło: http://nieplodnirazem.pl/zle-dopasowani-czym-jest-nieplodnosc-immunologiczna-i-jak-ja-leczyc/#TsRt1QIt8LE0bujl.99
Czytaj dalej