Zapytanie ofertowe nr 1/2023

 

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane w ramach złożonego przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ (POIS.11.03.00-00-0074/22) - Nabór nr 1/POZ2- REACT/2022”.


Zamawiający


Szpakmed Sp. z o.o.
ul. Szpaków 33, 41-705 Ruda Śląska
NIP 6412528558
REGON 242935565

 

1. Przedmiot i opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższych sprzętów: 

  1. Komputery stacjonarne all in one – 26 sztuk:

Procesor             

AMD Ryzen™ 5 5625U (6 rdzenie, 12 wątków, 2.30-4.30 GHz, 19 MB cache)

Wielkość pamięci RAM [GB]

16 GB (DDR4, 3200MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM

32 GB

Dysk SSD M.2 PCIe

500 GB

Typ ekranu

Matowy, LED, WVA

Przekątna ekranu

23"

Rozdzielczość ekranu

1920 x 1080 (FullHD)

Jasność matrycy

250 cd/m²

Karta graficzna

AMD Radeon™ Graphics

Kamera internetowa

2.1 Mpix

Łączność

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

LAN 10/100/1000 Mbps

Bluetooth

Złącza

USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.

USB 3.2 Gen. 2 - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

RJ-45 (LAN) - 1 szt.

HDMI in - 1 szt.

HDMI out - 1 szt.

Czytnik kart pamięci - 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

System operacyjny

Microsoft Windows 11 Pro lub 10 Pro

Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Waga

Max 6kg

Zabezpieczenia

Szyfrowanie TPM

Kamera z wbudowaną zaślepką

Dodatki

Zasilacz, myszka, klawiatura

Gwarancja

Min. 2 lata

 

Dostawca może zaproponować urządzenie o lepszych parametrach technicznych niż zaprezentowane, a parametry należy traktować jako minimalne.

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

- Parametry i ilości jak powyżej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia:
- kompletny
- gotowy do pracy bezpośrednio po dostawie
- posiadający wszelką dokumentację i certyfikaty wymagane przepisami prawa
- wolny od wad technicznych i prawnych,

Wykonawca dostarczy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego własnym transportem oraz zorganizuje rozładunek na swój koszt, odpowiedzialność i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia całego asortymentu do oddziału firmy Szpakmed Sp. z o.o.ul. Szpaków 33, 41-705 Ruda Śląska.

 

Harmonogram i przybliżone terminy realizacji zamówienia:
Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia zostanie ustalony pomiędzy Zamawiającym z wybranym Oferentem i wykazany w umowie zawartej między Stronami. Zastrzega się jednak, iż ostateczny termin dostawy urządzenia nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia podpisania umowy

 

Warunki udziału w postępowaniu:

1) W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - za spełnienie warunku Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone
na formularzu oferty;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia – za spełnienie warunku zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty;

d) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo – za spełnienie warunku
Zamawiający uzna podpisane oświadczenie umieszczone na formularzu oferty.

 

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

3) Oferta musi zawierać:
a) dane oferenta;
b) cenę netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT;
c) okres gwarancji w latach;
d) termin wykonania zamówienia w miesiącach;

e) termin ważności oferty;
f) oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych;
g) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

4) Oferty niekompletne lub niespełniające wymagań określonych powyżej zostaną odrzucone.

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

 

Kryteria oceny ofert:
1) Cena – cena ryczałtowa w PLN za dostarczenie poszczególnych sprzętów
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena brutto: Waga 100%
Opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena brutto:
Ilość punktów dla oferty porównywanej = (cena najniższa spośród złożonych nieodrzuconych
ofert / cena z oferty porównywanej) x 100

 

1) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

 

2) Minimalny wymagany okres gwarancji: jak w punkcie powyżej

 

Sposób wyboru Wykonawcy:

 

1)Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ofertę w wyniku oceny kryterium ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów.
2) Rozstrzygnięcie wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną wysłane do każdego Wykonawcy, który złoży ofertę oraz zostaną upublicznione na stronie www.szpakmed.pl

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert:

 

1) Miejsce i sposób składania ofert: za pośrednictwem ogłoszenia na stronie www.szpakmed.pl , oferty należy przesłać na adres email dagmara.cyba@szpakmed.pl
2) Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane i oceniane.
3) Termin składania ofert: 19.04.2023 18:00

4) Oferta musi zostać wypełniona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę i ostemplowana pieczęcią firmową. Oferty niewypełnione będą odrzucane. Każdą stronę oferty należy parafować.
5) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

 

Informacje dotyczące oceny spełniania warunków i wykluczenia:


1) Każdą ofertę niespełniającą warunków formalnych (zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym) odrzuca się.
2) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie złożonych dokumentów.

3) W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
4) Wykonawca niespełniający warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 5 zapytania ofertowego albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony a jego oferta odrzucona.

 

Postanowienia końcowe:


1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2) Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania ofert i innych kosztów udziału w postępowaniu.

3) Osobami uprawnioną do kontaktów z Oferentami są:
a) w sprawach merytorycznych oraz formalnych: Cyba Dagmara nr tel. 510 189 951
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do dokumentacji zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

 

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy:


1) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na:
a) niedostępność na rynku urządzeń wskazanych w Zapytaniu ofertowym, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia;
d) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;

 

2) w zakresie terminu w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia;

 

3) w zakresie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) gdy będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;
b) gdy będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa związanych z przedmiotem zamówienia; pod warunkiem, iż zmiana ta nie spowoduje podwyższenia wynagrodzenia;
4. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy, wydłużenia terminu wykonania prac, w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia oraz podczas jego realizacji, skutkujących tym, że zrealizowanie założonego pierwotnie celu Umowy byłoby niemożliwe bez wprowadzenia tych zmian lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

5. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.